Vad finns det ännu kvar av ”Svart magi“? Denna beskrivning av tryckning, som tekniskt lanserades av Johannes Gutenberg i mitten av 1400-talet, visar på ett tydligt sätt, att tryckarbetet inte är ett klassiskt hantverk utan en kulturell teknik. Men hur är det idag? Dagens tryckare styr högteknologiska offset- och digitala tryckmaskiner. De kallas mediateknologer och operatörer.

Istället för att bära läderförkläden bär de moderna skyddskläder och kontrollerar på så kallade kontrollbänkar hundratals sensorer och enorma bildskärmar för att se, om maskinernas inställningar ger det optimala tryckresultatet. Hos Onlineprinters är mediateknologernas uppgift framför allt att säkerställa högsta tryckkvalitet. För att uppnå detta för flera miljarder tryckprodukter varje år, arbetar de enligt definierade processer och standarder.

Vad som ofta glöms: Gutenbergs arv är framför allt det faktum, att han kombinerade de enskilda elementen i bokproduktionen till en effektiv tryckprocess genom utveckling av rörliga bokstäver och därigenom lade grunden för en industrialisering av tryckningen. Inom boktryck fullbordades övergången från hantverk till industriell arbetsform mycket tidigt. Hantverket låg framför allt i den smakfulla designen med grafik som kopparstick, etsningar, litografier och dekorativa element.

Kvalitetstrippel

Redan efter år 2006 är Onlineprinters intensivt involverad i standardisering av sina trycktekniska processer. Till att börja med framför allt inom offsettryck, som under lång tid var den dominerande tryckprocessen. Under 2018 certifierades dessutom vidarebearbetningen av tryck med processer som skärning, falsning och häftning. Eftersom digitaltryck blivit betydligt viktigare under de senaste åren, fullbordade Onlineprinters kvalitetstrippeln med PSD-certifieringen i juni 2019. Därmed fastställs standarder för onlinetryck.

Sedan starten vägleder kvalitetsexperten Thomas M. Schnitzler företagets standardisering av processer och är regelbundet på språng i trycksalarna hos Onlineprinters. Han berömmer de tidiga standardiseringsinsatserna och är övertygad om, att detta var ett strategiskt viktigt kursval. Han går på som en pianostämmare, för att optimalt ställa in de trycktekniska premisserna. Vad detta har med fotboll att göra, kommer du att få veta i expertintervjun.

Intervju med Thomas M. Schnitzler

Onlineprinters Bloggen: Du är en oberoende expert och utvärderare av tryck. Varför är certifieringar så relevanta för tryckbranschen?

Thomas M. Schnitzler: Certifieringar är i första hand ett kvalitetsbevis för kunder. De kan orientera sig efter kvalitetsbeviset och vara förvissade om, att ett certifierat tryckeri uppnått en standardkompatibel kvalitet och kan kontinuerligt implementera den. Det är en mycket positiv utveckling, därför att tidigare definierade varje tryckeri själv, vad man menade med kvalitet – resultaten var mycket olika. Oberoende institut som FOGRA har därför utvecklat standardiseringskoncept för tryckbranschen i syfte att uppnå en jämn och hög kvalitet. I offsettryck är det ProcessStandard Offsettryck (PSO), i digitaltryck ProcessStandard Digitaltryck (PSD). Båda garanterar en standardiserad metod för produktion av tryckprodukter, som uppfyller den internationella normen ISO 12647-2.

Onlineprinters Bloggen: Vilka fördelar har kunderna, om tryckeriet är certifierat?

Thomas M. Schnitzler: De får tryckprodukter i samma höga tryckkvalitet. Det är särskilt viktigt i samband med återkommande uppdrag: Om kunder till exempel låter trycka visitkort fyra gånger per år, förväntar de sig med rätta, att färgen ska se likadan ut varje gång och att företagsfärgen återges korrekt. Certifierade tryckerier uppnår detta eftersom kvalitetshantering säkerställer överensstämmelse med standarderna och säkrar kvalitativt hela produktionskedjan för trycksaker – från datainsamling till färdig tryckprodukt. Kunder är förvissade om detta i förväg tack vare kvalitetsutmärkelsen, som utdelats av ett oberoende institut.

Onlineprinters Bloggen: Onlineprinters har uppnått kvalitetstrippeln, vilken certifiering är då den viktigaste? Offsettryck, digitaltryck eller vidarebearbetning?

Tryckarket behöver bland annat arksignatur, skärningsmärken, passkorsmärken och tryckkontrollstreck.

Thomas M. Schnitzler: Nåja, det är likadant som en trippel inom fotboll: Tre mästerskapstitlar i rad är något mycket speciellt och står för en enastående lagprestation. Inom tryckproduktion garanterar trippeln hela produktkedjans absoluta kvalitet. Och varje enskild certifiering bidrar med sin del. Det förtydligas av ett exempel: I offsettryck ska en stor upplaga produceras inom ett affärsområde – och innan ordergivning beställer kunden några förhandsgranskningar för presentation hos företagsledningen. Dessa exemplar produceras av kostnadsskäl i digitaltryck, men ska levereras med samma färgkvalitet som efterföljande tryck av aktuell upplaga i offsettryckprocessen. Båda tryckprocesserna ska därför vara perfekt samordnade. Och efter tryck ska man dessutom noggrant fortsätta att arbeta med falsning, skärning och häftning. Om det inträffar något fel här, är det vackraste trycket borta. Precis som den missade straffen på övertid eller att motståndaren gör mål i sista sekunden. Inte för ingenting heter det i fotboll ”Spelet är inte över förrän slutsignalen ljuder”.

Onlineprinters Bloggen: Finns det någon skillnad i certifiering mellan onlinetryckerier och ”vanliga” tryckerier?

Thomas M. Schnitzler: Nej, certifieringen är en procedur som utförs oavsett typ av tryckeri. Tryckeriets storlek är också irrelevant – förutom att certifieringsprocessen med dess integrerade kvalitetsstyrning i ett stort tryckeri tar längre tid.

Onlineprinters Bloggen: Sedan när ledsagar du Onlineprinters vid kvalitetssäkring och hur fungerar det konkret?

En medarbetare kontrollerar färgkvaliteten på ett tryckark under normljus.

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters började redan år 2006 satsa på en enhetlig kvalitetsstandard och kvalitetssäkring inom tryck. För 13 år sedan – jag var där redan från start – träffade jag på grundtanken i det dåtida tryckeriet samt förlaget E. Meyer GmbH och har kontinuerligt vidareutvecklat idén. För att uppnå kvalitet, ska hela produktionsprocessen inriktas på detta: Från levererade kunddata via intern databearbetning till tryckprocess och vidarebearbetning. En nyckelfaktor här är medarbetarna som deltar i processen – de är som spelarna i ett fotbollslag och ska stå bakom löften om kvalitet. Vi utbildar, tränar och motiverar dem regelbundet för att säkerställa den etablerade, certifierade kvaliteten. Bara så förblir laget framgångsrikt.

Onlineprinters Bloggen: Hur påverkar certifieringen reklamationskvoten?

Inte för mycket, inte för lite: Maskinoperatören ska veta, hur han gör en optimal färgapplicering på det aktuella substratet.

Thomas M. Schnitzler: Certifieringen bidrar väsentligt till att fel – oavsett var de uppstår – upptäcks och åtgärdas. Vi söker mycket differentierat efter orsaker och kan minimera felnivån avsevärt och därmed kundreklamationerna. Huruvida det också blir lyckat med videobevis (VAR) inom fotboll, är jag inte så säker på.

Onlineprinters Bloggen: Vad kan andra onlinetryckerier lära av Onlineprinters?

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters sätter standarder med trefaldig kvalitetscertifiering och visar, att kvalitetssäkring och -optimering i tryckeribranschen leder till framgång. Och det fungerar bara med daglig utbildning!

Intervjun gjordes av Elke Zapf