Foldrar finns i många varianter, former och format. De är bäst lämpade för att ge så tydlig och ordnad information som möjligt. I denna Tutorial rör det sig om en flyer i stående format med en design i liggande format. Hur man genomför det och vad man ska lägga märke till.

En inbjudningsfolder till sommarfest

InDesign Tutorial - Folded Leaflet

Foldern som vi har utformat för denna Tutorial, är en inbjudan till en sommarfest till det fiktiva musikhuset Starmusic. Inbjudan riktas till både kunder och anställda och är inte personlig. Den ska optiskt tilltala betraktarna, göra dem nyfikna och samtidigt bjuda in dem till evenemanget, samt informera om de viktigaste hörnstenarna i evenemanget.

Konfiguration av flyers:

  • Sidoantal: 6
  • format: A65
  • Falsning: Rullfals
  • Orientering: Stående format, dvs. falsen löper längs den långa kanten på A 65 formatet.
  • Designriktning: Liggande format
  • Passar särskilt bra för inbjudningar till olika evenemang
Folder i stående format med fals på långsidan, i stående format med fals på kortsidan (orientering av tryckdata, oberoende av designens orientering)

I ett sådant projekt – folder, 6 sidor, lindningsfals i stående format – gör särskilt två aspekter förverkligandet till en tankeuppgift: lindningsfals och designorientering i liggande format med formatorientering i stående format (nyckelord: Läsriktning vs. sidorientering).

Folder i stående format med en design, som är inriktad i liggande format (utformningsvy)

Lindningsfals och zickzackfals

En sexsidig folder kan tillverkas med lindningsfals eller zickzackfals. Typ av falsning påverkar storleksfördelningen på de sex sidorna.

Folder i formatet A 65 med zickzackfals

Vid zickzackfals löper de båda falsarna i motsatt riktning. Om vi illustrerar detta med ett A4-papper, placerar vi det i ett liggande format framför oss på bordet och delar upp det i tre lika delar på 99 mm. Sedan viker vi den första tredjedelen på ena sidan, vänder sidan och viker den andra tredjedelen på andra sidan. Ställer vi nu det vikta bladet på dess långa kant, ser vi: Falsningen löper zickzack.

Folder i formatet A 65 med lindningsfals

Vid lindningsfals förhåller det sig annorlunda: Om vi tar ytterligare ett A4-papper, så viker vi för lindningsfals båda tredjedelar inåt. För att foldern ska stängas ordentligt måste fliken, som viks inåt och är täckt av titelsidan, vara något kortare än den andra delen. Här framkommer måtten 100 mm, 100 mm och 97 mm. På så sätt kan foldrar med lindningsfals vikas samman på ett perfekt sätt.

Korrekt läsriktning

Med vår exempelfolder är det ett designbeslut vilken sida vi ska fylla med vilken information. Vi rekommenderar att du följer orienteringen och rörelseriktningen för alla sidor i testfoldern. Det är bäst att skriva ett nummer från 1 (titelsida) till 6 på varje sida och ett ord i önskad läsriktning. Detta hjälper dig att förstå hur text, layout och design måste vara orienterade, så att foldern fungerar som du önskar. Att som hjälp visualisera den färdiga produkten, underlättar utformningen betydligt.

Vårt viktigaste folder-tips:

Ta ett blad och testa den önskade falsningen! Om du redan har din design i åtanke, markera varje sida med ett tal och ett ord – så du kan förstå vad som behövs i ditt tryckdata-dokument och i vilken läsriktning!

Hantering av InDesign-förlagan

Precis som för varje tryckprodukt du beställer hos Onlineprinters finns det även förlagor för Adobe InDesign för foldrarna i de olika konfigurationerna. För att dina tryckdata ska nå oss, så att vi kan bearbeta dessa enkelt och korrekt, rekommenderar vi verkligen att du använder dessa förlagor. De underlättar för dig att skapa perfekta tryckdata.

När vi öppnar förlagan i InDesign hittar vi inte ett arbetsdokument på sex sidor, men ett dokument på två sidor. Det beror på att vi behöver foldrar ”färdigt införda”. Det innebär: De sex sidorna är korrekt placerade på en ytter- och innersida, tre A 65-sidor ”stående” (i stående format) sida vid sida, långsida vid långsida. Beskärningen på 2 mm appliceras runtom, och de två falskanterna är märkta med hjälplinjer, både på insidan och utsidan.

Men se upp: Som nämnts är A 65-sidorna inte exakt lika stora i en lindningsfals. En av de tre sidorna på insidan och utsidan är förkortad till 97 mm, de återstående sidorna är 100 mm breda. Om vi tittar närmare på förlagan märker vi, att på utsidan ligger den korta sidan på 97 mm till vänster, på insidan till höger. Detta beror på att pappersarket bläddras som en boksida under tryckprocessen. Testa med ditt självvikta exemplar.

Du kommer nu att fråga dig själv: Precis som förlagan är orienterad, får vi en styv nacke vid utformningen! Rätt – för en design i liggande format måste orienteringen av tryckarket vridas. InDesign har redan en praktisk funktion för detta: Med hjälp av funktionen Rotate Spread kan vi rotera dokumentet 90 grader medurs i InDesign, för att få det i korrekt utformningsposition. Därutöver: Rotationen sker bara i själva programmet – vid senare export av tryckdatafilen exporteras sidan i förlagans ursprungliga orientering, som Onlineprinters behöver!

Funktionen Rotate Spread hittar vi i Pages panel: Vi gör ett högerklick på första sidan (utsida) och kommer via Pages Attributes till Rotate Spread. Här kan vi nu vrida vår utformningsvy i 90 graders steg. För vår flyer måste vi rotera dokumentet 90 grader medurs. Självklart upprepar vi också detta steg på andra sidan (insida).

Efter export kommer den erforderliga orienteringen av tryckdata att vara densamma, tack vare funktionen Rotate Spread.

Design av vår folder

Sex sidor med lindningsfals erbjuder en mängd möjligheter, kreativt med denna plats och ”sidorörelsen” (Hur hanterar betraktaren flyern? Vad ser han först? Var flyttas sidorna när de fälls ut?) Vi bestämde oss för ett sätt och skulle vilja förklara för dig, vilket innehåll i vår sommarfestinbjudan vi har placerat var och varför.

Uppdelning av innehållet

När betraktaren håller flyern från musikhuset Starmusic i sina händer, ser han först titelsidan med temat för flyern ”Inbjudan till vår sommarfest” och musikhusets logo.

När foldern är utfälld, faller blicken först på en bra blickfångare: ”Come and join us” i samband med en grafisk ukulele, som är förberedd i musikhusets företagsdesign.

Överst visas den första delen av flyerns insida: en kort introduktionstext.

Om vi nu öppnar den nedre fliken, visas insidan av foldern i all sin härlighet. Här ser vi den fullständiga inbjudan: ovanför en hälsning och konkret inbjudan, i mitten, plats, tid och musikprogram, under ytterligare information och avsändare. Så kunde man sätta fast foldern på en tavla och skulle direkt se allt med en blick.

När vi stänger foldern igen, återstår endast baksidan. Här upprepar vi tid, plats och musikprogram och kompletterar den med den exakta adressen till musikhuset. Så kunde flyern också hitta sin fasta plats på tavlan.

Färger

Musikhuset Starmusic har en företagsdesign. Speciellt handlar det om logotypen och speciellt den färska apelsinen med modernt grått. Dessa kombinationer är avsedda att bestämma utformningen av foldern. Orange används för både rubrikerna, men även för ukelele-blickfångaren. De återstående texterna visas i klassiskt svart. I bakgrunden arbetar vi med mjuka vattenstämplar, som består av företagsgrått och delar av logotypen.

Textstorlekar

I princip ska en flyer förmedla information så fort som möjligt. Textblock är här tabu. I kombination med lite text ska textstorleken vara lätt att läsa. Raka teckensnitt med tunn linjebredd kräver här en ordentlig teckenstorlek.

Utformningselement

Vi vill utforma foldern minimalistisk och medvetet låta vitt utrymme ge effekt. Om emellertid för mycket vitt utrymme är tillgängligt, verkar flyern snabbt tom och innehållslös. Lyckligtvis erbjuder musikhusets logo en liten hjälp. De visuellt representerade ljudvågorna kan användas i form av cirklar med låg opacitet i bakgrunden av flyern och därigenom bilda en samhörighet. Ur optisk synvinkel är det alltid meningsfullt att hitta ett utformningselement som fyller bakgrunden lite.

Falskanter

Med hjälp av hjälplinjerna visar InDesign-förlagan exakt var en falskant ligger. Vid senare tryck kan det dock finnas minimala avvikelser. Därför ska man vid raka överskrifter, flytande text och logotyper alltid hålla ett litet avstånd till falskanterna. Tack vare vår vattenstämpel-design placerar vi helt enkelt vattenstämplarna bortom falskanterna. Detta har inte bara en bra effekt på hela flyern, men förhindrar också en ful duell mellan falskanten och designen.
Som med falskanter måste vi också se till att designelement, som vattenstämpeln, verkligen går ut i kanten och att viktiga delar överensstämmer med det slutliga formatets rekommenderade säkerhetsavstånd.

Vår design

Folderns utsida
Folderns insida

Utformningsvarianter på baksidan

Sidan 6 på foldern, baksidan av den stängda flyern, utgör en liten utmaning i utformningen. Eftersom det finns två sätt att använda foldern: över långkanten eller över kortsidan. Det sätt som betraktaren vänder foldern på, påverkar läsriktningen på baksidan. Som designer av en sådan flyer måste du fatta ett beslut.

Variant 1: Sluten folder över långsidan. Då ligger de tre A 65-sidorna på utsidan i samma läsriktning.

Variant 2: Vända den slutna foldern över kortsidan. Här är mitten av de tre A 65-långsidorna på utsidan mittemot de andra två.

I princip, beroende på önskad läsriktning, måste endast en partiell sida roteras i InDesign: den yttre mitten på utsidan. I vår design räcker det, att markera allt i denna tredjedel och vända den 180 grader. Därmed har vi för tittaren, som vänder flyern som en boksida (över kortsidan), lagt in innehållet i rätt läsriktning.

Vi önskar dig stor framgång, när du utformat dina egna foldrar i stående format med design i liggande format.

Credits:

Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar.