Innehållsförteckning i Adobe InDesign

Ju fler sidor en katalog, kapitel eller en bok innehåller, desto längre blir innehållsförteckningen. Om du manuellt skriver in ämnen på sidorna tillsammans med sidnumret i innehållsförteckningen, tar det mycket tid. För att spara dig detta tråkiga arbete, erbjuder Adobe InDesign med funktionen ”Innehållsförteckning” möjligheten att generera innehållsförteckningen automatiskt på grundval av styckeformat.

Innehåll

Grundförutsättningar

Två grundförutsättningar är nödvändiga för att InDesign ska inkludera önskat innehåll i förteckningen. Å ena sidan ska varje sida som ska inkluderas i innehållsförteckningen förekomma i samma dokument som innehållsförteckningen. För en artikel på 60 sidor omfattar ditt dokument hela 60 sidor. Den andra förutsättningen är den rena formateringen av texten. Detta innebär, att allt innehåll som rubriker eller flytande text har sitt eget styckeformat och ska skapas i enlighet därmed.

Skapa innehållsförteckning

I det här exemplet ska en innehållsförteckning skapas för en tresidors artikel om golf. Därvid ska underrubrikerna inkluderas i förteckningen. I InDesign växlar du först över till Innehållsförteckning-kontrollpanel, genom att klicka i den övre menyn på Layout och sedan på Innehållsförteckning . Så fort kontrollpanelen har öppnats, visas via knappen Fler alternativ, flera möjligheter för formatering.

Rubrik i InDesign-innehållsförteckning

I textfältet Rubrik kan du nu ange en överskrift för din innehållsförteckning. Som standard står i detta fält ”Innehåll”. Men du har också möjligheten att lämna fältet tomt, som i det här exemplet, eftersom termen ”Innehållsförteckning” redan har beaktats i layouten på motsvarande sida.

Format i förteckningen

Med hjälp av format i innehållsförteckningen kan du nu välja ett av dina tidigare skapade styckeformat från listan till höger och använda knappen Lägga till för att överföra dem till listan Inkludera styckeformat. I det här exemplet överförs styckeformatet ”Rubrik” och sedan ”Underrubrik”. För din innehållsförteckning betyder det nu, att alla texter som styckeformatet ”Rubrik” eller ”Underrubrik” har tilldelats ingår i innehållsförteckningen – oavsett vilken sida de förekommer på.

Anvisa nytt format

Den rubrik du vill överföra till innehållsförteckningen registreras därefter exakt som styckeformatet ”Rubrik” specificerar. Detsamma gäller även för underrubriken.

Styckeformat

För att utforma förteckningen något mer översiktlig, klickar du sedan på överskrift-styckeformat under Inkludera styckeformat och välj sedan styckeformatet i rullgardinsmenyn Inmatningsformat, där överskriften ska formateras. I det här exemplet tilldelar vi styckeformatet ”underrubrik” till rubriken i innehållsförteckningen och i mellanrubriken styckeformatet ”Text”. Under Inmatningsformat kan du dessutom fastställa, om sidnumret ska visas före eller efter texten.

Placera förteckning

För att placera innehållsförteckningen, bekräftar du i kontrollpanelen med OK. Du kommer då att se, att innehållsförteckningen är kopplad till muspekaren. Du kan nu placera den, genom att klicka på önskat ställe. Om styckeformaten har skapats korrekt, bör du se dina respektive underrubriker listade tillsammans med motsvarande sidnummer.

Formatera innehållsförteckning

I nästa steg ska den genererade innehållsförteckningen formateras, så att texten finns till vänster och sidnumret till höger. Båda ska – som det ofta görs i innehållsförteckningar – anslutas med hjälp av en prickad linje. Dra först upp innehållsförteckningen med textramen, som den ska se ut till slut och kopiera sedan värdet för textramens bredd.

Överskrift: Gömma sidnummer

Öppna därefter ånyo Sidainnehållsförteckning-kontrollpanel och klicka på överskriften. Överskriftens sidnummer krävs, alltså öppnar du rullgardinsmenyn under Sidnummer och väljer Inget sidnummer.

Justera sidnumret med den streckade linjen till höger

Klicka på Innehållsförteckning-kontrollpanel för din mellanöverskrift och välj i rullgardinsmenyn under Inmatningsformat funktionen Nytt styckeformat. I den här kontrollpanelen tilldelar du först ett sammanhängande namn för ditt styckeformat, t.ex. ”innehåll”.

Klicka sedan på Grundläggande teckenformat och återställ – om den inte övertagits automatiskt – originalformatering för din mellanöverskrift.

Definiera indrag

Innehållsförteckningen i det här exemplet ska ha ett indrag på vänster sida. För detta klicka på fliken Indrag och avstånd samt definiera ett Vänster indrag på 7 mm.

Använda tabulator

Klicka sedan på fliken Tabbar och välj pilen som pekar till höger. Med ett klick på valfritt ställe inom den visade linjalen kan du nu fastställa en inriktningspunkt. Markera sedan värdet i fältet X och ersätt det mot det kopierade breddvärdet i din textram (se bild under). I detta exempel är värdet 98 mm.

Ange understrykningsalternativ

Under Understrykningsalternativ kan du nu definiera vad som ska visas mellan text och sidnummer. Eftersom en prickad men inte för smal linje ska visas här, lägger vi till ett utrymme och en punkt här. Detta innebär, att ett mellanrum och en punkt infogas växelvis i slutet av texten. Detta upprepas, tills det riktade sidnumret har nåtts. Bekräfta därefter kontrollpanelen med OK.

Rikta in tabulatorn till höger och foga in

Ungefär i mitten av Innehållsförteckning-kontrollpanelen finns rutan Mellan inmatning och nummer, som i standardutförande står med ett circumflex och ett t. Denna beteckning är en programförkortning för InDesign, för att foga in en tabulator. Eftersom sidnumret bör vara inriktat till höger, raderar du dock innehållet i det här fältet, öppnar sedan rullgardinsmenyn mittemot och väljer tabulator för höger inriktning. I fältet ska nu ett circumflex och ett y visas. Så fort manöverpanelen bekräftas med OK, aktualiseras din formatering och innehållsförteckningen verkar mycket snyggare och tydligare.


Aktualisera innehållsförteckning

Om du ändrar dina mellanrubriker efteråt, görs inte denna ändring automatiskt i innehållsförteckningen. För att säkerställa att denna är uppdaterad, markerar du textramen i innehållsförteckningen och klickar sedan på Layout och sedan på Aktualisera innehållsförteckning. Sedan läses mellanrubrikerna in igen och din InDesign innehållsförteckning är åter uppdaterad.

Ytterligare Tutorials till Adobe InDesign:

Credits:
Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar och talar.