bild av
Allmänna affärsvillkor
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-17:00

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

1. Tillämpningsområde och avtalspartner
 

Nedanstående Allmänna Affärsvillkor (AAV) gäller för alla beställningar via vår onlinebutik, som görs genom konsumenter och företagare (kunder).
 

Kundens avtalspartner är Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland.
 

Använder en företagare motstridiga eller kompletterande Allmänna Affärsvillkor, bestrids härmed deras giltighet. De kan endast bli en del av avtalet om vi uttryckligen har gett vårt samtycke.
 

2. Kundkonto

En beställning till vår onlinebutik sker via ett kundkonto. Du väljer inloggningsuppgifter (e-postadress, lösenord) vid din första beställning. Du får ett kundnummer i orderbekräftelsen för din första beställning.

På ditt kundkonto hittar du dina sparade uppgifter och information om dina beställningar.

Dessutom kan du spara dina individuella produktval på ditt kundkonto och skriva ut dem som en ej bindande offert via knappen ”Till kom ihåg-listan“ i slutet på varje produktsida. Du kan också spara produktkonfigurationen med en ”Direktlänk“ och när som helst via denna länk komma till det aktuella priset.

3. Avtalstecknande

Genom att presentera en produkt i onlinebutiken, lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal gällande denna artikel. Du kan först lägga en produkt i varukorgen utan köptvång och när som helst kontrollera och korrigera dina inmatningar innan du skickar iväg din bindande beställning. Avtalet kommer till stånd genom att du klickar på knappen ”Köp” och därigenom accepterar offerten. Det finns inget minsta beställningsvärde.

Vi sparar avtalstexten och skickar utan dröjsmål din orderbekräftelse tillsammans med de allmänna affärsvillkoren och information om ångerrätt via e-post. Du hittar alltid den aktuella versionen av de allmänna affärsvillkoren på sidorna i vår onlinebutik och kan ladda ner dem därifrån. Du kan se dina tidigare beställningar på ditt kundkonto. De allmänna affärsvillkor som gäller vid köpet sparas inte.

Det språk som finns tillgängligt för avtalsteckandet är svenska.

En översikt över beställningsproceduren hittar du i vår onlinebutik under Hjälp/FAQ > FAQ > Beställningsprocedur.

4. Utförande av tryckuppdraget

4.1 Krav på tryckfiler och trycksaker

Du måste säkerställa att tryckfilerna motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer. De relevanta tryckspecifikationerna hittar du på respektive produktsida. De uppgifter som läggs in där blir beståndsdel av avtalet.

Tryckfilerna och innehållet i de trycksaker som tillverkas av dessa får inte

 • bryta mot rättsliga bestämmelser, i synnerhet genom att de är av rasistisk, främlingsfientlig, våldsförhärligande, sexistisk eller annan omoralisk eller anti-konstitutionell natur eller följer sådana mål.
 • Innehållet får inte skada rättigheter och krav från tredje part, framför allt upphovsrätt, samt
 • inte leda till att fullgörandet av tryckuppdraget bryter mot sådana bestämmelser, rättigheter och krav.

I händelse av överträdelse mot tredje parts rättigheter genom uppfyllandet av tryckuppdraget, befriar du oss från alla anspråk och skadeståndskrav, som kan göras gällande gentemot oss som en följd av detta, liksom kostnader för juridiskt försvar mot bevis. Vår rätt att frånträda avtalet enligt punkt 9.1, berörs inte av detta.

4.2 Framtagning och överförande av tryckfiler

Du har olika möjligheter att överföra dina tryckfiler till oss: Genom att klicka på knappen ”Till uppladdning“ omedelbart efter att du skickat beställningen öppnas vår Datauppladdning, genom vilken du kan föra över dina färdiga tryckfiler. Alternativt kan du också skicka dina tryckfiler med ditt ordernummer till vår onlinebutik vid en senare tidpunkt via menyn Tryckfiler > Datauppladdning. På så sätt kan t ex en grafiker överföra tryckfilen, utan att behöva få tillgång till ditt kundkonto.

Efter det att du har laddat upp tryckfilerna, väljer du innehållet i filen och får sedan direkt i datauppladdningen ett svar om uppgifterna motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer.

Genom att klicka på knappen ”Avsluta“ godkänner du uppgifterna för tryckning och dina tryckfiler förbereds av oss för produktion. Om du har godkänt uppgifterna för tryckning, fastän du har fått ett svarsmeddelande att dessa inte motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer och att detta kan leda till allvarliga brister i trycksakerna, bär du risken för de därigenom förorsakade bristerna i trycksakerna. Om inte annat blir överenskommet här nedan, är en ändring av tryckfilerna för uppdraget inte möjlig efter godkännande av uppgifterna för tryckning.

Du måste lämna in dina tryckfiler till oss inom en vecka efter avtalstecknandet. I händelse av försenad eller underlåten dataöverföring gäller punkt 9.1 i de föreliggande allmänna affärsvillkoren.

Som alternativ till överföring av dina egna tryckfiler kan du vid utvalda produkter utforma tryckfilerna i vår onlinebutik och lägga dem i varukorgen. Dessa tilldelas automatiskt till tryckuppdraget i och med slutförandet av din beställning. Det krävs därmed inte längre någon separat uppladdning.

4.3 Ytterligare alternativ

Vid beställning av broschyrer och kataloger har du möjlighet att välja att få ett provtryck för korrekturläsning som ett avgiftsbelagt alternativ. I detta fall startar vi produktionen först när du bekräftar det avtalsmässiga tillståndet och slutgiltigt godkänner uppgifterna för tryckning.

Du har möjlighet att välja en så kallad datakontroll som avgiftsbelagt tilläggsalternativ. Inom ramen för datakontrollen kontrollerar vi dina tryckfiler gällande upplösning, beskärning, filformat och teckensnittsinbäddning. Vi kontrollerar inte tryckfilerna när det gäller rättstavnings- och satsfel, färgåtergivning eller iakttagande av den maximala färgtäckningen på 300 %. Vi kontrollerar inte inställningarna för övertryck och positioner för viklinjer och perforeringslinjer, eftersom designmässiga överväganden kan stå i förgrunden. Vi ber dig observera att vi inte tar något ansvar för omständigheter som ligger utanför kontrollomfattningen. Du hittar ytterligare information i vår onlinebutik under Tryckfiler.

4.4 Tillhandahållande av mellanprodukter

Vi tillhandahåller inte data eller andra mellanprodukter som producerats eller anskaffats inom ramen för våra tjänsteleveranser, som t ex tryckplåtar.

5. Information om ångerrätt

Företagare beviljas ingen frivillig ångerrätt.

Ångerrätt gäller inte för leverans av varor som inte är prefabricerade, utan producerade enligt konsumentens individuella val eller specifikation eller är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

I alla andra fall gäller den lagstadgade ångerrätten för konsumenterna, i enlighet med vad som beskrivs i informationen om ångerrätt.

Information om ångerrätt
 

Ångerrätt
 

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda detta avtal utan att ange något skäl.
 

Ångerrätten uppgår till fjorton dagar efter den dag då du, eller den tredje part som du angett (dock ej transportföretaget), tar/har tagit den sista varan i fysisk besittning.
 

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefax +49 9161 8989-2000, telefon: +46 8 55114947, service@onlineprinters.se) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.
 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat upp ett kvitto på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.
 

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
 

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.
 

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 

Mall för ångerblankett
 

(Om du vill frånträda avtalet, fyller du bara i denna blankett och skickar tillbaka den till oss).
 

Till Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, fax: +49 9161 8989-2000, service@onlineprinters.se
 

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*)/köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)
 

Ordernummer ____________________
 

Beställt den (*) ____________________ / mottaget den (*)

____________________
 

Konsumentens/konsumenternas namn 

________________________________________
 

Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________
 

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

________________________
 

Datum ____________________
 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt
 

6. Leverans och riskövergång

6.1 Postledes

Leverans sker uteslutande postledes; det är inte möjligt att själv hämta varorna. Leverans sker till byggnadens entré vid den angivna leveransadressen. Du hittar information om leveransområde i vår onlinebutik under Leverans > Leveransinformation.

6.2 Leveranstider

Våra leveranstider beror på tidpunkten för mottagande av tryckfiler, produktionstiden och försändelsetiden liksom vid utnyttjande av betalningssättet ”Förskottsbetalning”, tidpunkten för mottagandet av betalningen. Du hittar mer detaljerad information om leveranstiderna på respektive produktsida. De arbetsdagar som nämns är måndag till fredag, inte lördagar, söndagar och helgdagar.

6.3 Riskövergång och transportskador

För konsumenter gäller: Om en vara levereras med uppenbara transportskador, ska felet reklameras omgående till transportföretaget och kontakt ska utan dröjsmål tas med oss, så att vi kan erbjuda en lösning i rätt tid. Om du missar att göra en reklamation eller ta kontakt med oss medför detta inga konsekvenser för dina juridiska rättigheter. Men du hjälper oss att hävda våra egna anspråk gentemot transportföretaget resp. när det gäller transportförsäkringen.

I händelse av transportskador gäller följande för företagare: Risken för oväntade förluster och oväntad försämring övergår till dig, så snart som vi har levererat de varor som ska skickas till den avtalade personen eller institutionen. Bland näringsidkare gäller den i § 377 HGB (Tyska Handelslagen) reglerade undersöknings- och reklamationsplikten.

7. Giltighet för priser och betalning

7.1 Giltighet för priser, valuta

De priser som anges vid tidpunkten för beställning gäller. Specialerbjudanden och rabattkuponger kan inte inlösas i efterhand.

Om du vill beställa upplagor som ligger utanför de mängder som kan väljas, kan du göra en separat förfrågan, som inte är bindande, i vår onlinebutik när det gäller genomförbarhet, pris, beställning och leverans med hjälp av formuläret ”Prisförfrågan” under rubriken Kontakt.

Vi fakturerar köpeskillingen i svenska kronor och accepterar endast betalning i svenska kronor.

7.2 Försändelsekostnader

Inom Sverige levererar vi kostnadsfritt med standardleverans. Mer detaljerad information om försändelsekostnader för andra leveranssätt (t ex expressleverans) resp. länder hittar du i vår onlinebutik när det gäller offerter resp. under rubriken Leverans > Leveransinformation.

Om vi måste skicka varorna ytterligare en gång, av anledningar som du som kund är ansvarig för, så bär du de kostnader som uppkommer. Det samma gäller om leveransadressen, enligt dina önskemål, ska ändras efter avtalstecknandet och detta leder till ökade leveranskostnader resp. förorsakar ytterligare kostnader (t ex om ändringen sker efter det att varan skickats).

7.3 Betalningsalternativ och förfallodatum

De betalningsalternativ som anges vid beställningen gäller. Det finns inte några krav på att ett visst betalningsalternativ ska användas. Du hittar information och avgifter i vår onlinebutik under rubriken Leverans > Betalningsalternativ.

Om inte något annat har överenskommits, är betalningen förfallen i och med avtalstecknandet. Vid val av betalningsalternativet förskottsbetalning uppgår betalningsfristen till två veckor efter avtalstecknandet. Vi ber dig beakta, att vi inte startar produktionen förrän vi mottagit betalningen.

8. Fakturering

8.1 Fakturering i elektronisk form

Vi skickar räkningen till dig i elektronisk form i filformatet PDF, efter det att varan levererats, till den vid beställningstidpunkten angivna e-postadressen. Du kan också se fakturorna på ditt kundkonto. Fakturor kommer inte att utfärdas i pappersform.

8.2 Mottagare

Fakturor kommer att utfärdas enligt § 14 avsnitt 4 UstG (Tyska Mervärdesskattelagen) i det namn som är angivet som mottagare i beställningen. Önskemål om ändringar i efterhand, om de inte beror på en felaktig adress, kan inte beaktas. Det går därför inte att skriva ut en ny faktura på en annan fakturamottagare.

8.3 Leveranser inom EU

Om du som företagare vid leveranser inom EU anger ett ogiltigt momsregistreringsnummer och om vi som uppdragstagare även vid beaktande av noggrannheten hos en medveten näringsidkare inte har kunnat identifiera detta, så är du skyldig att betala lagstadgad mervärdesskatt för det i fakturan redovisade nettobeloppet. Risken för den saknade möjligheten till granskning av momsregistreringsnumret bär du som kund, i den mån som detta beror på omständigheter som vi inte är ansvariga för. I detta fall är vi berättigade att utföra leveransen genom att utfärda en faktura med mervärdesskatt eller att inte fortsätta med behandlingen av ordern förrän det är möjligt för oss att få en kvalificerad bekräftelse ang. det av dig angivna momsregistreringsnumret, beroende på vilket alternativ du väljer.

9. Hävningsförbehåll, spärrande av kund

9.1 Hävning av avtal

Vi förbehåller oss rätten att frånträda avtalet, om

 • du trots påminnelse via e-post är försenad med att lämna in dina tryckfiler,
 • du trots påminnelse via e-post är försenad med att betala köpeskillingen,
 • det finns en välgrundad misstanke om att tryckfilerna resp. trycksakerna innehåller förbjudet innehåll i enlighet med punkt 4.1 avsnitt 2,
 • det finns en välgrundad misstanke om att tryckbeställningen sker på uppdrag av en förbjuden organisation.

9.2 Spärrande av kundkonto

Vi förbehåller oss rätten att permanent spärra ditt kundkonto för framtida beställningar, om det finns en välgrundad misstanke om att tryckfilerna resp. trycksakerna innehåller förbjudet innehåll i enlighet med punkt 4.1 avsnitt 2 eller om det finns en välgrundad misstanke om att tryckbeställningen sker på uppdrag av en förbjuden organisation. Regleringen av punkt 4.1 avsnitt 3 berörs inte av detta.

10. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom till dess att fullständig betalning har gjorts.

För företagare gäller dessutom: Vi förbehåller oss äganderätten till varan till dess att fullständig betalning av alla fordringar från en löpande affärsrelation har skett. Du kan vidareförsälja förbehållsvaran i normal affärsverksamhet; och du avträder på förhand till oss samtliga från denna vidareförsäljning uppkomna fordringar till oss – oberoende av en koppling till eller blandning av förbehållsvaran med ny vara – i storleken för fakturabeloppet, och vi accepterar detta frånträdande. Du fortsätter att vara berättigad att kräva in fordringarna, men vi kan också själva kräva in fordringarna, i den mån som du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.

11. Hantering av reklamationer, rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna
 

11.1 Ansvar för fel och brister gentemot konsumenter
 

Gentemot konsumenter gäller den lagstadgade reklamationsrätten.
 

11.2 Ansvar för fel och brister gentemot företagare
 

Gentemot företagare gäller den lagstadgade reklamationsrätten med nedanstående modifieringar. De lagstadgade bestämmelserna för regressrätt enligt §§ 478, 479 BGB (Tyska Civillagen) berörs inte av detta.
 

Som överenskommelse gällande varans beskaffenhet gäller endast våra egna, i avtalet inkluderade uppgifter. Avvikelser på upptill +/- 5 % av den beställda mängden kan uppstå under vissa omständigheter på grund av tryckprocessen. Detta är inte skäl för en reklamation.
 

Om de levererade varorna är defekta, kan vi först välja om vi genom att avhjälpa felet (rättelse) eller genom att leverera en felfri vara (ersättningsleverans) kan åstadkomma en kompletterande åtgärd. Vår rätt att vägra en kompletterande åtgärd enligt lagstadgade förutsättningar (t ex i händelse av bristande proportionalitet enligt definitionen i § 439 avsnitt 4 BGB) kvarstår.
 

Du måste ge oss tillräckligt med tid och möjlighet att utföra den kompletterande åtgärd som vi är skyldiga till, framför allt att överlämna den reklamerade varan för kontrolländamål.
 

Preskriptionstiden för reklamationsanspråk från företagare uppgår till ett år och börjar i och med leveransen av varan.
 

Ovanstående begränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte för anspråk på grund av skador, som förorsakats genom oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare
 

 • vid skador på liv, lem eller hälsa,
 • vid avsiktlig eller grov vårdslös försumlighet, liksom illvilja.
 • vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på (grundläggande plikter).
 • inom ramen för eventuellt överenskomna garantilöften,
 • såvitt tillämpningsområdet för produktansvarslagen är tillgängligt.

11.3 Hantering av reklamationer
 

Utan hänsyn till vårt ansvar för fel och brister enligt punkterna 11.1 och 11.2 i de allmänna affärsvillkoren, kan vi i händelse av en felaktig leverans erbjuda dig ett eftertryck, en återbetalning av den inbetalda köpeskillingen, en delåterbetalning motsvarande den felaktiga andelen eller en värdekupong. All information hittar du på ditt kundkonto i beställningsöversikten vid respektive uppdrag under ”Detaljer & Åtgärder”.
 

12. Ansvar

För anspråk på grund av skador, som förorsakats genom oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, har vi alltid oinskränkt ansvar

 • vid skador på liv, lem eller hälsa,
 • vid avsiktlig eller grov vårdslös försumlighet,
 • vid eventuellt överenskomna garantilöften,
 • gentemot konsumenter.

För brott mot grundläggande skyldigheter, genom ringa vårdslöshet av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, begränsas ansvaret för vid avtalstecknandet förutsebara skador, till det som måste anses vara rimligt. Grundläggande plikter är väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på.

För övrigt är anspråk på skadersättning uteslutna.

13. Upphovsrätt

Om vi inom ramen för uppdraget tillhandahåller kreativa tjänster, så är de alster som uppkommer (skisser, utkast, preliminära produkter, trycksaker etc.) upphovsrättsligt skyddade. Vi ger dig en enkel, icke-exklusiv, ej tidsbegränsad rätt att nyttja det i avtalet överenskomna omfånget och för det avtalsmässigt överenskomna syftet. Du kan använda de skyddade alstren för utformning av egna tryckunderlag, såvitt tryckningen sker genom oss. Ytterligare nyttjanderätter, framför allt rätten till mångfaldigande, spridning, offentligt tillgängliggörande, sändningsrättighet och rätten till återgivning via bild- och ljudinspelningar, kräver en särskild skriftlig överenskommelse, om de inte omfattas av det avtalsmässigt överenskomna syftet.

14. Sekretesspolicy

Du hittar en detaljerad sekretesspolicy i vår onlinebutik under rubriken Hjälp/FAQ > Juridisk information > Dataskydd

15. Uppförandekoder, tvistlösning

15.1 Uppförandekoder

Vi har underkastat oss följande uppförandekoder:

 • TÜV SÜD s@fer-shopping
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Du hittar all information om dessa uppförandekoder i vår onlinebutik under rubriken Om oss >Certifierad kvalitet.

15.2 Tvistlösning

Den Europeiska Kommissionen ställer en plattform för tvistlösning online (ODR) till förfogande, som du hittar under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har i princip möjlighet att använda denna plattform för att lösa sina tvister. Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter.

16. Tillämplig lag och jurisdiktion
 

Om du är företagare så gäller tysk lagstiftning med undantag för CISG (FN-konventionen om internationella köp av varor).
 

För avtal med affärsmän, juridiska personer som lyder under offentlig rätt eller särskilda offentliga medel ska den exklusiva platsen för utförande och jurisdiktionen vara vårt säte i 90762 Fürth, Tyskland.

2017-02-01


 

Impressum

Onlineprinters GmbH

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Tyskland
www.onlineprinters.se
 


E-post: info@onlineprinters.se

Telefon: +46 8 55114947

Måndag till fredag: kl. 08.00 - 18.00, utom tyska helgdagar.

Fax: +49 9161 8989 2000

 

Verkställande direktörer:
Roland Keppler (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Christian Würst (CCO)
Handelsregister: Amtsgericht (Tingsrätten) Fürth, Tyskland, HRB 11487
Bolagets syfte: Produktion och försäljning av trycksaker
Moms-identifikationsnummer: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189

Aktiekapital: 25.000 Euro

 


 

Ansvarig enligt § 55 RStV (Radioavtal)/ Ansvarig för publicering: Roland Keppler (CEO), Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland

Leverantör: WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Tyskland, Telefon +49 911 63221-0

Plattform för EU-kommissionen gällande tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter.

BANKFÖRBINDELSE

Kontoinnehavare: Onlineprinters GmbH
Bank: Danske Bank Sverige

Bankgiro: 5012-7828

Kontonummer: 122 0015 1837
Clearingnummer: 1220

IBAN: SE13 1200 0000 0122 0015 1837 
BIC: DABASESX

PDF-nedladdning

Du kan spara och/eller skriva ut filen. Klicka här

Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Reader, för att kunna öppna filen. Klicka här för att ladda ned programmet.