Bra

Trustpilot

Allmänna Affärsvillkor


1. Tillämpningsområde och avtalspartner

Nedanstående Allmänna Affärsvillkor (AAV) gäller för alla beställningar via vår onlinebutik, som görs genom konsumenter och företagare (kunder).

Kundens avtalspartner är Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland.

Använder en företagare motstridiga eller kompletterande Allmänna Affärsvillkor, bestrids härmed deras giltighet. De kan endast bli en del av avtalet om vi uttryckligen har gett vårt samtycke.


2. Kundkonto

En beställning till vår onlinebutik sker via ett kundkonto. Du väljer inloggningsuppgifter (e-postadress, lösenord) vid din första beställning. Du får ett kundnummer i orderbekräftelsen för din första beställning.

På ditt kundkonto hittar du dina sparade uppgifter och information om dina beställningar.

På produktsidorna kan du spara dina individuella produktval med knappen ”På anteckningslista“ och utan bindningskrav skriva ut erbjudandet. Med knappen ”Dela” kan du också skapa din produktkonfiguration med en ”Direktlänk“, via vilken du kan hämta produkten till det dagsaktuella priset, beroende på tillgänglighet. 


3. Avtalstecknande

Genom att presentera en produkt i onlinebutiken, lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal gällande denna artikel. Du kan först lägga en produkt i varukorgen utan köptvång och när som helst kontrollera och korrigera dina inmatningar innan du skickar iväg din bindande beställning. Avtalet kommer till stånd genom att du klickar på knappen ”Köpa” och därigenom accepterar offerten. Det finns inget minsta beställningsvärde.

Vi sparar avtalstexten och skickar utan dröjsmål din orderbekräftelse tillsammans med de allmänna affärsvillkoren och information om ångerrätt via e-post. Du hittar alltid den aktuella versionen av de allmänna affärsvillkoren på sidorna i vår onlinebutik och kan ladda ner dem därifrån. Du kan se dina tidigare beställningar på ditt kundkonto. De allmänna affärsvillkor som gäller vid köpet sparas inte.

Det språk som finns tillgängligt för avtalstecknandet är svenska.

En översikt av beställningsförloppet hittar du i vår onlineshop under Hjälp > Ofta ställda frågor > Beställning & uppdrag


4. Utförande av tryckuppdraget

4.1 Krav på tryckfiler och trycksaker

Tryckdata ska motsvara uppgifterna som framgår på respektive produktsida. Dessa uppgifter blir en beståndsdel av avtalet.

 • Tryckdata och innehållet i de trycksaker som tillverkas av dessa får inte
 • inskränka rättigheter och krav från tredje part, framför allt upphovsrätt,
 • bryta mot gällande lagar och rättsförordningar,
 • vara diskriminerande eller bryta mot allmän likabehandling,
 • vara trakasserande, kränkande, obscent eller på annat sätt olämpligt,
 • vara av rasistisk, främlingsfientlig, våldsförhärligande, sexistisk eller annan omoralisk eller författningsfientlig karaktär eller eftersträva sådana mål.

I händelse av överträdelse mot tredje parts rättigheter genom uppfyllandet av tryckuppdraget, befriar du oss från alla anspråk och skadeståndskrav, som kan göras gällande gentemot oss som en följd av detta, liksom kostnader för juridiskt försvar mot bevis. Vår rätt att frånträda avtalet enligt punkt 9.1, berörs inte av detta. 

4.2 Framtagning och överförande av tryckdata

Du har olika möjligheter, att överföra dina tryckdata till oss: Genom att klicka på knappen ”Till datauppladdning” omedelbart efter beställningen, öppnas vår datauppladdning, som du kan använda för att skicka oss dina färdiga tryckdata. Alternativt kan du skicka dina filer till oss vid en senare tidpunkt. För detta går du till beställningsöversikten i ditt kundkonto eller så använder du länken i din beställningsbekräftelse. Du har också möjlighet att vidarebefordra en länk för datauppladdning. Använd för detta "Dela"-funktionen på datauppladdningssidan. Så kan t.ex. även en grafiker överföra tryckdata, utan att behöva komma åt ditt kundkonto.

Efter det att du har laddat upp tryckfilerna, väljer du innehållet i filen och får sedan direkt i datauppladdningen ett svar om uppgifterna motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer.

Genom att klicka på knappen ”Avsluta uppladdning“ godkänner du uppgifterna för tryckning och dina tryckdata förbereds av oss för produktion. Om du har godkänt uppgifterna för tryckning, fastän du har fått ett svarsmeddelande att dessa inte motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer och att detta kan leda till allvarliga brister i trycksakerna, ansvarar du för de därigenom förorsakade bristerna i trycksakerna. Om inte annat blir överenskommet här nedan, är en ändring av tryckdata för uppdraget inte möjlig efter godkännande av uppgifterna för tryckning.

Du ska lämna in dina tryckdata till oss inom en vecka efter avtalstecknandet. I händelse av försenad eller underlåten dataöverföring gäller punkt 9.1 i de föreliggande allmänna affärsvillkoren.

Som alternativ till överföring av dina egna tryckdata kan du vid utvalda produkter utforma tryckdata i vår onlinebutik och lägga dem i varukorgen. Dessa överförs automatiskt till tryckuppdraget i och med slutförandet av din beställning. Det krävs därmed inte längre någon separat uppladdning. 

4.3 Ytterligare alternativ

4.3.1. Datakontroll

Du har möjlighet att välja en så kallad datakontroll som ett extra tillägg mot en tilläggsavgift. Som en del av datakontrollen kontrollerar vi dina tryckdata avseende upplösning, beskärning, dataformat och inbäddning av teckensnitt. Vi kontrollerar inte tryckdata angående stav- respektive typografiska fel, färgåtergivning eller överensstämmelse med maximal färgpåläggning på 300 %. Vi kontrollerar inte inställningar för övertryck och placering av fals- och perforeringslinjer, eftersom designhänsyn kan prioriteras här. Observera att vi inte tar något ansvar för omständigheter som ligger utanför undersökningens omfattning. Ytterligare information hittar du i vår onlineshop under Hjälp > tryckdata

4.3.2. Upprepade beställningar

Du har möjlighet att reproducera artikeln med ett redan genomfört tryckuppdrag inom två år, utan att behöva överföra tryckdata igen, förutsatt att vi fortsätter att erbjuda produkten. Tryckdata arkiveras för detta ändamål. Du kan använda funktionen "Beställa igen" för att ordna ett oförändrat eftertryck av ett tidigare tryckuppdrag via ditt kundkonto. Tryckdata tas sedan automatiskt från föregående uppdrag. 

4.3.3. Broschyrer och kataloger

När du beställer broschyrer och kataloger, har du som avgiftsbelagt tilläggsval möjlighet att skicka preliminära produkter för korrigering hos oss. I det här fallet startar vi inte produktionen förrän du bekräftar avtalsstatus och slutligen godkänner data för tryck. 

4.4 Tillhandahållande av mellanprodukter

Vi tillhandahåller inte data eller andra mellanprodukter som producerats eller anskaffats inom ramen för våra tjänsteleveranser, som t ex tryckplåtar. 


5. Information om ångerrätt

Företagare beviljas ingen frivillig ångerrätt.
Det finns ingen ångerrätt för leverans av varor, som inte är prefabricerade, utan producerade enligt konsumentens individuella val eller specifikation eller är entydigt anpassade till konsumentens personliga behov.
I alla andra fall gäller den lagstadgade ångerrätten för konsumenterna, i enlighet med vad som beskrivs i informationen om ångerrätt. 

Information om ångerrätt
 

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda detta avtal utan att ange något skäl.

Ångerrätten uppgår till fjorton dagar efter den dag då du, eller den tredje part som du angett (dock ej transportföretaget), tar/har tagit den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefon: +46 8 55114947, service@onlineprinters.se) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat upp ett kvitto på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 

Mall för ångerblankett

(Om du vill frånträda avtalet, fyller du bara i denna blankett och skickar tillbaka den till oss).

Till Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, service@onlineprinters.se

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*)/köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

Beställt den (*) ____________________ / mottaget den (*) ____________________

Konsumentens/konsumenternas namn ________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress ________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper) ________________________

Datum ____________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt


6. Leverans och riskövergång

6.1 Postledes

Leverans sker uteslutande postledes; det är inte möjligt att själv hämta varorna. Leverans sker till byggnadens entré vid den angivna leveransadressen. Information om leveransområde hittar du i vår onlineshop under Hjälp > Leveransinformation

6.2 Leveranstider

Våra leveranstider beror på tidpunkten för mottagande av tryckdata, produktionstiden och försändelsetiden liksom vid utnyttjande av betalningssättet ”Förskottsbetalning”, tidpunkten för mottagandet av betalningen. Du hittar mer detaljerad information om leveranstiderna på respektive produktsida. De arbetsdagar som nämns är måndag till fredag, inte lördagar, söndagar och helgdagar. 

6.3 Riskövertagande och transportskador

För konsumenter gäller: Om en vara levereras med uppenbara transportskador, ska felet reklameras omgående till transportföretaget och kontakt ska utan dröjsmål tas med oss, så att vi kan erbjuda en lösning i rätt tid. Om du missar att göra en reklamation eller ta kontakt med oss medför detta inga konsekvenser för dina juridiska rättigheter. Men du hjälper oss att hävda våra egna anspråk gentemot transportföretaget resp. när det gäller transportförsäkringen.

I händelse av transportskador gäller för företagare: Risken för oväntade förluster och oväntad nedgång övergår till dig, så snart som vi har levererat de varor, som ska skickas till den avtalade personen eller institutionen. Bland näringsidkare gäller den i § 377 HGB (Deutsches Handelsgesetzbuch - Tyska Handelslagen) reglerade undersöknings- och reklamationsplikten. 


7. Giltighet för priser

7.1 Giltighet för priser, valuta

De priser som anges vid tidpunkten för beställning gäller. Specialerbjudanden och rabattkuponger kan inte inlösas i efterhand. 
Om du vill beställa upplagor som överstiger de valbara kvantiteterna, kan du skicka en icke-bindande förfrågan i vår onlineshop om genomförbarhet, pris, beställning och leverans med hjälp av formuläret ”Prisförfrågan“ under Hjälp > Kontakt

Vi fakturerar köpeskillingen i svenska kronor och accepterar endast betalning i SEK - svenska kronor.

7.2 Försändelsekostnader

Inom Sverige levererar vi kostnadsfritt med standardleverans. All information och kostnader för ytterligare försändelsesätt, t.ex. expressleverans, hittar du i vår onlineshop under Hjälp > Leveransinformation.

Om vi måste skicka varorna ytterligare en gång, av anledningar som du som kund är ansvarig för, så bär du de kostnader som uppkommer. Det samma gäller om leveransadressen, enligt dina önskemål, ska ändras efter avtalstecknandet och detta leder till ökade leveranskostnader resp. förorsakar ytterligare kostnader (t ex om ändringen sker efter det att varan skickats). 

7.3 Betalningsalternativ och förfallodatum

De betalningsalternativ som anges vid beställningen gäller. Det finns inte några krav på att ett visst betalningsalternativ ska användas. All information hittar du i vår onlineshop under Hjälp > Betalningsalternativ.

Om inte något annat har överenskommits, är betalningen förfallen i och med avtalstecknandet. Vid val av betalningsalternativet förskottsbetalning uppgår betalningsfristen till två veckor efter avtalstecknandet. Vi ber dig beakta, att vi inte startar produktionen förrän vi mottagit betalningen.


8. Fakturering

8.1 Fakturering i elektronisk form

Vi skickar räkningen till dig i elektronisk form i filformatet PDF, efter det att varan levererats, till den vid beställningstidpunkten angivna e-postadressen. Du kan också se fakturorna på ditt kundkonto. Fakturor kommer inte att utfärdas i pappersform. 

8.2 Mottagare

Fakturor kommer att utfärdas i det namn som är angivet som mottagare i beställningen. Önskemål om ändringar i efterhand, om de inte beror på en felaktig adress, kan inte beaktas. Det går därför inte att skriva ut en ny faktura på en annan fakturamottagare

8.3 Leveranser inom EU

Moms inberäknas enligt respektive lands skatteregler för varje leverans.

Företag som före leverans framfört ett giltigt momsregistreringsnummer erhåller sin fakturasumma exklusive moms.

Om du som företagare vid leveranser inom EU anger ett ogiltigt momsregistreringsnummer och om vi som uppdragstagare även vid beaktande av noggrannheten hos en medveten näringsidkare inte har kunnat identifiera detta, så är du skyldig att betala lagstadgad mervärdesskatt för det i fakturan redovisade nettobeloppet. Risken för den saknade möjligheten till granskning av momsregistreringsnumret bär du som kund, i den mån som detta beror på omständigheter som vi inte är ansvariga för. I detta fall är vi berättigade att utföra leveransen genom att utfärda en faktura med mervärdesskatt eller att inte fortsätta med behandlingen av ordern förrän det är möjligt för oss att få en kvalificerad bekräftelse ang. det av dig angivna momsregistreringsnumret, beroende på vilket alternativ du väljer. 


9. Hävningsförbehåll, spärrande av kund

9.1 Hävning av avtal

Vi förbehåller oss rätten att frånträda avtalet, om

 • du trots påminnelse via e-post är försenad med att överföra dina tryckdata,
 • du trots påminnelse via e-post är försenad med att betala inköpspriset,
 • tryckdata motsvarar inte fastställda krav i punkt 4.1
 • det finns en välgrundad misstanke, att tryckuppdraget utförs på uppdrag av en förbjuden organisation eller en sanktionerad fysisk eller juridisk person (CFSP-sanktionslistor),
 • utförande av tryckuppdraget står i strid med vår företagsfilosofi och våra värderingar, som du kan hämta i vår företagspresentation,
 • den produkt som du beställde inte levererats hos oss av vår leverantör, på grund av omständigheter utanför vår kontroll, trots att det finns ett bindande leveransavtal med motsvarande leveransvillkor som detta. I så fall kommer vi att informera dig omedelbart. Vi kommer omedelbart att återbetala eventuella betalningar, som redan gjorts,
 • det händer saker utanför vårt inflytelseområde som försvårar en leverans eller avsevärt förhindrar den en längre tid (längre än 4 veckor) av skäl som anges nedan, och som inte beror på oss. I så fall kommer vi att informera dig omedelbart. Vi kommer omedelbart att återbetala eventuella betalningar, som redan gjorts. Samtidigt har du också rätt, att frånträda avtalet.
  • Oförutsedda, oundvikliga händelser i form av force majeure såsom upplopp, strejk, krig, brand, naturkatastrofer, epidemier, brist på energi eller råvaror
  • Oförutsebara driftstörningar hos oss eller våra leverantörer
  • Oförutsedda åtgärder från myndigheter och/eller hinder på grund av nationella eller internationella förordningar
  • Oförutsedda, avsevärda svårigheter att få tillstånd, särskilt vid import och export

Ansvarsbestämmelserna under paragraf 12 förblir oberörda av detta.
 

9.2 Spärrande av kundkonto

Vi förbehåller oss rätten att permanent spärra ditt kundkonto för framtida beställningar, om det finns en välgrundad misstanke om att tryckdata resp. trycksakerna innehåller förbjudet innehåll i enlighet med punkt 4.1 avsnitt 2 eller om det finns en välgrundad misstanke om att tryckbeställningen sker på uppdrag av en förbjuden organisation. Regleringen av punkt 4.1 avsnitt 3 berörs inte av detta.


10. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom till dess att fullständig betalning har gjorts.

För företagare gäller dessutom: Vi förbehåller oss äganderätten till varan till dess att fullständig betalning av alla fordringar från en löpande affärsrelation har skett. Du kan vidareförsälja förbehållsvaran i normal affärsverksamhet; och du avträder på förhand till oss samtliga från denna vidareförsäljning uppkomna fordringar till oss – oberoende av en koppling till eller blandning av förbehållsvaran med ny vara – i storleken för fakturabeloppet, och vi accepterar detta frånträdande. Du fortsätter att vara berättigad att kräva in fordringarna, men vi kan också själva kräva in fordringarna, i den mån som du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.


11. Hantering av reklamationer, rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna

11.1 Ansvar för fel och brister gentemot konsumenter

Gentemot konsumenter gäller den lagstadgade reklamationsrätten.

11.2 Ansvar för fel och brister gentemot företagare

Gentemot företagare gäller den lagstadgade reklamationsrätten med nedanstående modifieringar. De lagstadgade bestämmelserna för regressrätt enligt §§ 478, 479 BGB (Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch - Tyska Civillagen) berörs inte av detta.

Som överenskommelse gällande varans beskaffenhet gäller endast våra egna angivelser dvs. i avtalet inkluderade uppgifter. Avvikelser på upptill +/- 5 % av den beställda mängden kan uppstå under vissa omständigheter på grund av tryckprocessen. Detta utgör inte ett skäl för reklamation.

Skyldigheten att inspektera och anmäla brister som regleras i avsnitt 377 i HGB (Handelsgesetzbuch -tyska handelslagen) gäller för affärsmän. Om du utelämnar anmälan som regleras där, anses varorna vara godkända, såvida det inte finns en defekt som inte kunde upptäckas vid leveranskontrollen. Detta gäller inte, om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

Om de levererade varorna är defekta, kan vi först välja om vi genom att avhjälpa felet (rättelse) eller genom att leverera en felfri vara (ersättningsleverans) kan åstadkomma en kompletterande åtgärd. Vår rätt att vägra en kompletterande åtgärd enligt lagstadgade förutsättningar (t. ex. i händelse av bristande proportionalitet enligt definitionen i § 439 avsnitt 4 BGB) kvarstår.

Du ska ge oss tillräckligt med tid och möjlighet att utföra den kompletterande åtgärd som vi är skyldiga till, framför allt att överlämna den reklamerade varan för kontrolländamål.

Preskriptionstiden för reklamationsanspråk från företagare uppgår till ett år och börjar i och med leverans av varan.

Ovanstående begränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte för anspråk på grund av skador, som förorsakats genom oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

 • vid skador på liv, lem eller hälsa,
 • vid avsiktlig eller grov vårdslös försumlighet, liksom illvilja,
 • vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på (grundläggande plikter),
 • inom ramen för eventuellt överenskomna garantilöften,
 • såvitt tillämpningsområdet för produktansvarslagen är tillgängligt.

11.3 Ytterligare möjligheter vid reklamationer

Utan hänsyn till vårt ansvar för fel och brister enligt punkterna 11.1 och 11.2 i de allmänna affärsvillkoren, kan vi i händelse av en felaktig leverans efter tidigare överenskommelse erbjuda dig ett eftertryck, en återbetalning av den inbetalda beloppet, en delåterbetalning motsvarande den felaktiga andelen eller en värdekupong. All information hittar du i ditt kundkonto i beställningsöversikten vid respektive uppdrag under ”Detaljer & Åtgärder”. 


12. Ansvar

För anspråk på grund av skador, som förorsakats genom oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, har vi alltid oinskränkt ansvar

 • vid skador på liv, lem eller hälsa,
 • vid avsiktlig eller grov vårdslös försumlighet,
 • vid eventuellt överenskomna garantilöften,
 • gentemot konsumenter.

För brott mot grundläggande skyldigheter, genom ringa vårdslöshet av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, begränsas ansvaret för vid avtalstecknandet förutsebara skador, till det som måste anses vara rimligt. Grundläggande plikter är väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på.

För övrigt är anspråk på skadeersättning uteslutna.

Ansvar för de uppgifter som överförs av dig (tryckdata, adressuppgifter för produktanpassning, fakturerings- och leveransadresser) ligger uteslutande och utan begränsning hos dig som kund. I detta avseende kan vi inte ta något ansvar för riktigheten i ovannämnda uppgifter.

Ifall tredje parts rättigheter kränks av uppdragsutförandet, kommer du att frigöra oss för alla resulterande anspråk och skadeståndskrav som görs gällande mot oss såväl som kostnader för styrkt rättsligt försvar. Detta gäller särskilt i händelse av, att de tryckuppgifter som nämns under avsnitt 4.1 inte följs eller såvida du inte har rätt att använda adressuppgifterna som du har överfört. Vår rätt att säga upp avtalet enligt avsnitt 9.1 förblir opåverkad härav. 


13. Upphovsrätt

Om vi inom ramen för uppdraget tillhandahåller kreativa tjänster, så är de alster som uppkommer (skisser, utkast, preliminära produkter, trycksaker etc.) upphovsrättsligt skyddade. Vi ger dig en enkel, icke-exklusiv, ej tidsbegränsad rätt att nyttja det i avtalet överenskomna omfånget och för det avtalsmässigt överenskomna syftet. Du kan använda de skyddade alstren för utformning av egna tryckunderlag, såvitt tryckningen sker genom oss. Ytterligare nyttjanderätter, framför allt rätten till mångfaldigande, spridning, offentligt tillgängliggörande, sändningsrättighet och rätten till återgivning via bild- och ljudinspelningar, kräver en särskild skriftlig överenskommelse, om de inte omfattas av det avtalsmässigt överenskomna syftet.
 


14. Dataskydd

Vår Information om hantering av personuppgifter hittar du i vår onlineshop via länken längst ner på varje sida.


15. Uppförandekoder, tvistlösning

15.1 Uppförandekoder

Vi har underkastat oss följande uppförandekoder:

 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

All information om denna uppförandekod hittar du i vår onlineshop under Certifikat och utmärkelser via rubriken ”Om oss” längst ner på varje sida. 

15.2 Tvistlösning

Den Europeiska Kommissionen ställer en plattform för tvistlösning online (ODR) till förfogande, som du hittar under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har i princip möjlighet att använda denna plattform för att lösa sina tvister. Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter.


16. Tillämplig lag och jurisdiktion

Om du är företagare så gäller tysk lagstiftning med undantag för CISG (FN-konventionen om internationella köp av varor).

För avtal med affärsmän, juridiska personer som lyder under offentlig rätt eller särskilda offentliga medel ska den exklusiva platsen för utförande och jurisdiktionen vara vårt säte i 90762 Fürth, Tyskland.

2023-02-15
 

Onlineprinters GmbH

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Tyskland

E-post: service@onlineprinters.se

Telefon: +46 8 55114947

Måndag till fredag: kl. 08.00 - 17.00, utom tyska helgdagar.

Fax: +49 9161 8989 2000

 

Verkställande direktörer: Sascha Krines (CEO), Tobias Volgmann (CFO)
Handelsregister: Amtsgericht (Tingsrätten) Fürth, Tyskland, HRB 11487
Bolagets syfte: Produktion och försäljning av trycksaker
Moms-identifikationsnummer: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189


PDF-nedladdning

Du kan spara och/eller skriva ut filen. Klicka här

Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Reader för att öppna filen. Klicka här för att ladda ned programmet.

Registrera dig
Glömt lösenordet
Upprätta nytt kundkonto
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Nytt hos ONLINEPRINTERS? Registrera nu
Kontrollera din E-postadress
Efter en framgångsrik autentificering får du en länk, som gäller i 1 timme och ytterligare anvisningar för att återställa ditt lösenord via e-post.
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Upprepa lösenordet
Vi använder de uppgifter du har tillhandahållit för att skapa ett kundkonto, samt att verkställa din beställning. Om du har köpt en produkt, kan vi sedan via e-post skicka rekommendationer om liknande produkter till dig. Om du inte vill ha det, meddela oss detta eller klicka på avregistrera-knappen i e-postmeddelandet. Mer information finns i Dataskydd.
Har du redan ett kundkonto? Till registrering